• Lorem ipsum

1. ALGEMEEN

* Deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle eventuele andere algemene voorwaarden, op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sharing Wine. 
* Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

2. OVEREENKOMST 

* Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van de kant van Sharing Wine.
* Op alle overeenkomsten met Sharing Wine is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.   
* Sharing Wine is gerechtigd om bestellingen te weigeren of daaraan bepaalde voorwaarden te verbinden. Als een bestelling wordt geaccepteerd dan wordt deze uiterlijk binnen 2 werkdagen in Nederland geleverd. De levertijd buiten Nederland verschilt per land.                                                 
* Voor alle bestellingen geldt als minimumleeftijd 18 jaar. 
* De vermelde prijzen zijn inclusief accijns en btw maar exclusief bezorgkosten. Bij zes flessen of meer rekent Sharing Wine in Nederland geen bezorgkosten.
* Wijnen worden per fles bij Sharing Wine verkocht - alle genoemde bedragen op deze website zijn per fles. 
* Betaling dient vooraf te geschieden.
* In geval van prijswijziging door Sharing Wine in de periode tussen de bestelling en de aflevering, bent u gerechtigd uw bestelling te annuleren binnen 14 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sharing Wine. Al gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.
* Eigendom van de geleverde producten gaat pas over als u dat wat u aan Sharing Wine bent verschuldigd heeft voldaan. 
* Voor het niet of niet correct overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en Sharing Wine dan wel tussen Sharing Wine en derden is Sharing Wine niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Sharing Wine. 
* De informatie die op de website van Sharing Wine wordt gepubliceerd, van welke aard ook, wordt louter ter informatie gegeven op basis van bronnen die naar de mening van Sharing Wine betrouwbaar zijn maar zonder enige garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, het actuele karakter, de volledigheid of de kwaliteit en de juistheid van de inhoud ervan.

3. LEVERING

* De opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kon worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. In dat geval wordt de al gedane betaling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort. 
* Levering geschiedt uitsluitend op het bij de bestelling opgegeven adres. 
* Sharing Wine is gerechtigd om een bestelling in delen uit te leveren.
* Sharing Wine is bevoegd om de uitvoering van een bestelling uit te besteden aan een externe partij. 
* Vanaf het moment van aflevering gaat het risico van het product op u over. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken op breuk en of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als dat niet het geval is dient u Sharing Wine daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering schriftelijk kennis te geven.
* Sharing Wine zal eventuele klachten zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
* Als is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Sharing Wine de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan binnen 30 dagen terug te storten indien eventueel al is betaald. 
* Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is. 
* Iedere eventuele aansprakelijkheid van Sharing Wine vervalt in geval van verkoop of levering door u aan derden.

4. OVERMACHT
  
* Sharing Wine heeft het recht om in geval van overmacht de uitvoering van de bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk meegedeeld. Sharing Wine is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. 
* Als overmacht geldt iedere tekortkoming die niet aan Sharing Wine kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en/of niet voor haar rekening komt waarbij ondermeer te denken valt aan een bedrijfsstoring, een storing in de internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

5. PRIVACY

* Sharing Wine respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt met uw toestemming en worden niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling. 
* De werknemers en de door Sharing Wine ingeschakelde partijen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
* Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de wet.

U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de volgende wettelijke privacyrechten: 

1. Recht op informatie (artikel 15 van de AVG)

2. Recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG)

3. Recht op correctie (artikel 16 van de AVG)

4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG)

5. Reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG)

6. Recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG)

Indien u gebruik wilt maken van uw privacyrechten, kunt u zich te allen tijde richten tot Sharing Wine via [email protected]

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

* U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Well of Wine geleverde producten alsmede ook de website en door Sharing Wine gehanteerde teksten en afbeeldingen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
* Iedere vorm van gebruik van deze rechten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Sharing Wine.